سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه عباس زاده – دانشجوی دکتری، مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

محدوده اکتشافی رابر در جنوب شرق استان کرمان و در بخش جنوبی نوار ولکانیکی ارومیه-دختر واقع شده است. با توجه به وجود شواهد متعددی که در این نوار مبنی بر کانی سازی مس پورفیری وجود دارد، شناسایی ومطالعه مناطق ناشناخته به ویژه در قسمت جنوبی این نوار ضروری به نظر میرسد. در این مقاله از روش انطباق مشخصه طیفی، جهت پردازش داده های ماهواره ایASTER در محدوده اکتشافی مورد نظر جهت شناسایی و تفکیک زون های دگرسانی هیدروترمال مرتبط با کانی سازی احتمالی مس پورفیری استفاده شده است. روش انطباق مشخصه طیفی بر مبنای مقایسه بین پدیده های جذب در طیف تصویر با طیف مرجع برای کانی هایمختلف استوار است. با استفاده از این روش نقشه پراکندگی کانی های رسی شاخص مانند کائولینیت، مسکویت، ایلیت، مونت موریلونیت، آلونیت، پیروفیلیت، دیکیت، کلریت و اپیدوت در محدوده اکتشافی رابر تهیه شده است.شناسایی و تفکیک زون های دگرسانی و قرارگیری نشانه معدنی پینگین بر روی این مناطق، حاکی از توانایی وکارآیی بالای روش انطباق مشخصه طیفی در پردازش داده های ماهواره ایASTER و تهیه نقشه پراکندگی کانی- های دگرسانی میباشد. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشان داده است که دگرسانی های اصلی در محدوده اکتشافی رابر، دگرسانی فیلیک و آرژیلیک میباشد. این مطالعات نتایج حاصل از مطالعات دورسنجی در منطقه را تأیید مینماید