سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید ایزدپناه – ،دانشجوی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
مهدی امساکی – ،دانشجوی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

چکیده:

خطوط لوله در زمان حیاتشان تحت آسیب های فراوانی قرار می گیرند. پیگ های هوشمند به طور دقیفی می توانند این عیب ها را شناسایی واندازه گیری آرده و محل خوردگی یا هر عیب دیگری را به طوردقیق شناسایی آنند.در واقع این روش یکی از روشهای تست های غیر مخرب است آه قابلیت ثبت داده ها و آنالیز آنها را بوسیله آامپیوتر در اختیار ما قرار می دهد. پس از شناسایی مشکل، اطلاعات بدست آمده می تواند در گزارشهای مربوط و برنامه های تعمیرویا تعویض خطوط لوله مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این روش نیاز به بازرسی مجدد وتاثیر برنامه های ممانعت آننده خوردگی را مشخص می سازد. در این مقاله پیگ های هوشمند به طور عمومی مورد مطالعه قرار گرفته اند.