سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا باصحبت نوین زاده – استادیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
مصطفی ذاکری – کارشناس ارشد
یزدان عمادی نوری – کارشناس ارشد
محمدرضا ثابتی – کارشناس ارشد

چکیده:

درروش طراحی موجود دراین مقاله درابتدا جداسازی تمامی اجرام موجود در بلوک موشکی صورت گرفته و سپس هرپس از شناسایی اجرام معلوم و مجهول بررسی مجهولات جرمی پرداخته می شود درروش بکارگرفته شده دراین مقاله پارامترهای اصلی و متغیرهای مستقل پیکره بندی جرمی نمایانگر محدوده ای ازاجرام به کاررفته دربلوک می باشد اجرام مجهول در اینمقاله به دو قسمت اجرام قابل تخمین و اجرام قابل محاسبات اولیه تقسیم شده اند سپس روابط مورد نیاز دراجرام محاسباتی و روابط مورد نیاز در اجرام تخمینی به ترتیب آورده شدها ست توزیع جرمی دراین مقاله کمکی است به انجام طراحی مقدماتی توسط مهندسان طراحی و برآورد محدوده جرمی اولیه توسط مهندسان سیستم درفاز طراحی مفهومی و اولیه میباشد صحه گذاری این روش توسط پردازشهای متفاوت درنمودار نشان داده شدها ست.