سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین رضایی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ش
پریسا قبادی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه
احد نظری – استادیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه

چکیده:

امروزه مسئله پیکره بندی زنجیره تأمین (Supply Chain Configuration Problem, SCCP) با توجه به محدودیت منابع یکی از مسائل اساسی در برنامهریزی پروژهها و دستیابی به برنامه زمانبندی عملی و واقعگرایانه است. در این پژوهش بهمنظور حل مسئله فوق، بر مبنای زمانبندی چند حالتی تحت شرایط محدودیت منابع یک چارچوب جدید مدل سازیمیگردد که در واقع یک پل ارتباطی بین حوزههای زمانبندی پروژه و طراحی زنجیره تأمین ایجاد میکند. علاوه بر این،مدل مذکور قادر به حل مسائل محتمل دیگری که اغلب در واقعیت با آنها مواجه میشویم (مانند سطوح کیفی مورد نیازConstraint Programming, ) و محدودیتهای عمومی) میباشد. بدین منظور راه حلی بر اساس برنامهنویسی محدودیتارائه شده و در ادامه، قابلیت مدل با ذکر یک مثال اعتبارسنجی میگردد. در نهایت با استفاده از یک استراتژی آنالیز (CPحساسیت، نتایج مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه میشود.