سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نادر حلاوتی – پزشک،دستیار دکتری تخصصی طب سنتی دانشگاه شاهد

چکیده:

در سال های اخیر از بین دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی تعدادی برای ادامه تحصیل دررشته تازه تأسیس دکتری تخصصی طب سنتی ایران، پذیرفته شده اند . تأسیس رشته فوق، باتوجه به قابلیت های طب سنتی ایران در مقایسه با همتاهای چینی و هندی، دیر هنگام می نماید اما در دسترس بودن کتب مرجع موهبتی است که می تواند خلأ ناشی از این تأخیر را پر کند . زبان علمی در روزگاران گذشته زبا ن عربی بوده است اما در زمینه پزشکی، کتب زیادی به زبان فارسی نوشته شده و تقریباً همه آنها امروزه در دسترس ماست . از این گذشته، رسمیت یافتن زبان فارسی در شبه قارههند از قرن دهم هجری به بعد و وجود منابع متعدد و مفصلی از طبیبان نویسنده ساکن هند در سده های فوقالذکر، باز هم به کثرت کتب پزشکی به زبان فارسی افزوده است. یافته ها: در مقاله فوق بررسی زبانی و واژگانی از یک سو و بررسی محتوائی از سوی دیگر مبنای توصیف، طبقه بندی و مقایسه متون طب سنتی فارسی است . بسامد موارد مشخص و تعریف شده در زمینه های مذکور (زبانی و محتوائی) استخراج و مورد استفادهقرار گرفته است. همچنین مصداق هائی مبنی بر ضرورت آگاهی از ادبیات فارسی در فهم متون کهن طبی آورده ایم.