سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیئت علمیدانشگاه فردوسی مشهد
بهاره محبان – دانشجوی مهندسی صنایع
محمدجواد مرادی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

درگذشته اکوسیستم های دنیا قادر به تحمل آسیب های ناشی از رشد فزاینده صنعت بودند اما امروزه با افزایش سریع جمعیت و رشد شتابان صنایع و نیازهای انسان به منابع طبیعی محیط زیست از حالت تعادل خود خارج شده و نیازمند توجه جدی به این مساله است یکی از دیدگاه های مدیریتی مدیریت زیست محیطی است که ازطریق حسابرسی مدیریت محیط زیست Environmental management accounging مورد تجزیه و تحلیل قرارمیگیرد درحسابرسی مدیریت زیست محیطی EMA شناسایی جمع آوری آنالیز و ارایه اطلاعات به سیاستگزاران و برنامه ریزان صنایع درزمینه عملکرد و هزینه های زیست محیطی سازمان و صنایع مربوطه انجام میگیرد حسابرسی مدیریت زیست محیطی تاکید ویژه ای برارزیابی هزینه های زیست محیطی دارد و دو پارامتر حفاظت محیط زیست و اقتصاد را درکنار هم و بصورت مکمل یکدیگر درنظر میگیرد دراین راستا ابزارهای متعددی برای آنالیز مدیریت عملکرد ورویکرد استراتژیک وجود دارد که از آن جمله م یتوان به روش برگه امتیاز دهی تعدیل شده balanced scorecard اشاره نمود.