پیش نویسی مقاله

شما باید پیش نویسی از کل مقاله خود تهیه کنید. بدین منظور می بایست به طور سیستماتیک از طریق طرح کلی ترتیب مطالب را حفظ کرده و با استفاده از کارت های یادداشت شواهد و مدارک خود را آماده کنید. یااینکه می توانید بدون درنظرگرفتن ترتیب مطالب، بخش هایی که می توتنید را بنویسید وسپس بر اساس فرضیه و طرح کلی، آنها را به ترتیب مرتب کنید.

در نوشتن پیش نویسی فضای کافی – حاشیه های زیاد با دو خط فاصله و فضای سفید بین برخی از پارگراف ها بگذارید. این فضاهای خالی امکان ویرایش های بعدی را برای شما فراهم می کنند. در صورت امکان از پردازشگر واژه ها استفاده کنید، در این به صورت زمانی که مقاله تان را یک بار تایپ کنید، دیگر نیازی به دوباره نوشتن و تایپ آن نیست.

– انتقال مستقیم یادداشتهایتان به پیش نویس

– تفسیر مطالب در متن

– نقل قول از منابع اصلی

– نقل قول از منابع فرعی

از کارت های یادداشت و ژورنال های تحقیقاتی استفاده کنید.

از صفحات فتوکپی شده محتاطانه استفاده کنید. عبارات و جملات مهم را پیدا کرده و آنها رانقل قول کنید. کل پاراگراف را نقل قول نکنید مگر اینکه در مبحث شما ضروری باشد و یا به راحتی نتوانید آن را خلاصه و یا تفسیر کنید.

ممکن است بیش از یک منبع در پاراگراف ذکر کنید. پاراگراف زیر، سه منبع را ذکر کرده است:

(در کادر باشد) بدون شک تلویزیون بر فرایند ذهنی و رفتارهای گفتاری افراد جوان تاثیر می گذارد، زیرا میزان پیشرفت مهارت های زبانی آنها در محیط خانواده به اندازه محیط کلاس درس است .

علاوه بر این، آمار گرفته شده از کودکان نشان می دهد:

  • همان طور که در پاول ۴۱ ذکر شده است دانش آموزان سال آخر دبیرستان زمانی که فارغ التحصیل می شوند ۱۵۰۰۰ ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند (گزارش نیلسون ۱۹۸۶).
  • هال بلایت و چارلی سوئیت این مقوله را اینگونه بیان کرده اند: زمانی که این کودکان برای تحصیل در مدارج بالاتر پذیرفته می شوند تقریبانیمی از ساعات بیداری آنها به تماشای تلویزیون و تاثیرپذیری از آن گذشته است(۲۲-۲۳)
  • خواهر رزماری، و نیکل جوهان این رویداد را اینگونه توصیف می کنند: چند هفته قبلی، در یک قسمت از» سریال مذهبی دیز «روزهای شاد»، زمانی که فونیز لیک «، شخصیت داستان، کارت کتابخانه ی کوچکی گرفت، تهیه کنندگان فهمیدند که روز بعد کتابداران سر تا سر کشور در میان ازدحام

کودکانی که به کتابخانه آمده بودند غرق شده بودند، کودکانی که هرگز از تسهیلات کتابخانه ای استفاده نکرده بودند، اینک کارت کتابخانه می خواستند (۱۰۰)

بیشتر والدین و معلمان متوجه تاثیر قدرتمند تلویزیون شدند و خیلی ها تصمیم گرفتند از این تاثیرگذاری به نحو احسن بهره ببرند.

این پاراگراف نمونه چندین نکته را روشن می سازد:

  • نویسنده منابع مختلفی را مبتکرانه در کلی متن وارد ساخته است.
  • هر منبع را جداگانه در زمان خود ذکر کرده است.
  • از سه حالت مختلف ذکر مرجع، استفاده کرده است.
  • نقل قولی بلند را با ۱۰ فاصله تورفته تر نوشته است.
  • از منابع مختلف مطابق با سیر افکارشی استفاده کرده است.

خوانندگان به افکار شما پی برده و منابع و شواهد را بطور قیاسی و مقابله ای بررسی می کند. شما باید توضیح دهید، تجزیه کنید و از فرضیه تان دفاع کنید نه اینکه صرفا اطلاعات موجود رادرقالب یک تحقیقی ارائه کنید. (در کادر) نکته:پاراگراف نباید صرفاً شامل مطالب منبع باشد بلکه باید حداقل حاوی یک جمله موضوعی باشد که بیانگر نکته جدیدی درباره شواهد تحقیقی است.