سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه السادات نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کیخسرو کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
اکرم زمانی –

چکیده:

پیش فرآوری قلیایی با افزایش سطح تماس کاهش درجه کریستالی سلولز و نیز استیلی همی سلولز و لیگنین – زدایی ساختار مواد لیگنوسلولزی را اصلاح می کنددراین تحقیق پس از پیش فراوری فیزیکی پیش فراوری قلیایی با سود ۸%w/v درسه دمایمختلف ۰درجه سانتیگراد دمای محیط و ۸۰درجه سانتیگراد برروی چوب کاج انجام شد پس از۷۲ ساعت هیدرولیز آنزیمی با آنزیمهای سلولاز و بتاگلوکوسیداز برروی نمونه های پیش فراوری شده و نشده بیشترین مقدار گلوکز تولیدی مربوط به نمونه پیش فراوری شده دردمای ۰درجه و به میزان ۲/۷۴۸ گرم برلیتر بوده است افزودن توئین -۲۰ به عنوان ترکیب فعال کننده سطحی غیرقطبی درحین هیدرولیز آنزیمی میزان گلوکز تولید درتمامی نمونه ها را افزایش داده است بهترین نتیجه هیدرولیز آنزیمی درحضور توئین -۲۰ نیز مربوط به نمونه پیش فراوری شده دردمای ۰درجه و به میزان ۳/۴۵۲ گرم برلیتر بوده است.