سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی مهرابی زاده هنرمند – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
غلامعباس بارانی – استادبخشمهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحقیقات قرن اخیر دانشمندان روی حرکت ماهی باعث به وجود آمدن سوالاتی در مکانیزم حرکت آرام آن شده است. مسائل دیگری مانندمواجه شدن ماهی با جریان های مغشوش و گردابی، میزان مصرف انرژی آن در هنگام شنا و خصوصیات حرکتی دیگر ماهی باعث تحیر محققان شده است. به وجود آمدن تناقضاتی در برآورد انرژی شنای ماهی، دانشمندان را متوجه تحقیق بیشتر روی این نوع از پیشرانشکرده است. در این پژوهشسعی شده که به کمکنرم افزار ۶٫۳ Fluent در حالت جریان لایه ای، مدل سازی حرکت باله ماهی با در نظر گرفتن اثر لزجت انجام شود. با کمکاین نرم افزار نیروی های رانشی و بازدارندگی، ناشی از تنشهای فشاری و برشی بدست آمده است. در ضمن نیروی بازدارندگی فشاری از نیروی رانشی به کمکیکبرنامه جانبی تفکیک شده است. مکانیزم پیچیده شنای ماهی به کمکتحلیل این نیروها بررسی شده است. در انتها دسته بندی ماهی نیز به کمکسه باله شبیه سازی شده است. با توجه به نتایج این تحلیل ها مکانیزمهای هم افزایی نیروی پیشرانش و بازدارندگی اثر متقابل باله ها برای طرح یک سیستم پیشرانش هوشمند بررسی شده است. هدف اصلی در این پژوهشگزینشیکمکانیزم پیشرانشکارآمد و هوشمند برای وسائل نقلیه آبی با الهام از شنای آرام ماهی می باشد