سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا باعزت – گروه شیمی، دانشگاه پیام نور شیراز، فارس، ایران
مریم همایونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، باشگاه پزوهشگران جوان، فارس، ایر
سعید زحمتکش – دانشگاه پیام نورشیراز
مهرداد کشاورز – بخش شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فارس، ایران

چکیده:

فلزات وعناصر معدنی قسمتی از ساختمان یاخته ها و مایعات بدن را تشکیل می دهند، پس نیاز بدن به آنها ضروری است. بعضی از این عناصر ازدسته فلزات واسطه اثرات نامطلوبی نیز در بدن ایجاد می کنند. برخی از این فلزات با متصل شدن به دیواره غشای سلولی انتقال مواد را از جدار غشا مختل می کنند. بنابراین بررسی فلزلت و عناصر موجود در مواد غذایی امری مهم و ضروری است. در این پروژه یک روش حساس و ساده برای پیش تغلیظ و اندازه گیری سریع و همزمان مقادیر بسیار کم برخی یون های فلزی موجود در آب، و بعضی از مواد غذایی گزارش شده است. روش بر اساس جذب یون های فلزی Zn, Cu, Cd بر روی نانو آلومینای اصلاح شده با استفاده از SDS )سدیم دودسیل سولفات( و -´ لیگاند آلی ۴و ۴ ] دی فنیل سولفونید دی الدین ۱ ۲ دی ایل – – – – -´ ۴و ۴ [ بیس فنول )شکل ۱(، طراحی شد. درصد بازیافت یون های مورد بررسی اکثرا بالای ۴۴ % بودند. روش ذکر شده برای تعیین این فلزات در نمونه های حقیقی شامل نان، ماکارنی، جگر و برنج به کار برده شده است