سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید آروند – دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
الهه بزرگ زاده – دانشجوی دکتری
شهاب شریعتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان
محمدعلی زنجانچی – استاد دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین مطالعه روشی جدید برای آنالیز آلکیل بنزن سولفونات خطی LAS در نمونه های آبی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی تسهیل شده با التراسونیک و کاربرد مایع یونی ارایه شده است LAS متداولترین سورفکتانت آنیونی می باشد که از طریق فاضلاب وارد محیط زیست می شود و با عوارضی همچون پدیده مغذی شدن و تجزیه ناپذیریی گروه سخت شوینده ها سبب الودگی منابع آبی و محیط زیست می شود روش: دراین مطالعه LAS از طریق تشکیل جفت یون با متیلن بلو با درون یک حلال استخراجی غلظت متیلن بلو غلظت نمک و مدت زمان التراسونیک بطور همزمان و بروش طراحی مرکب مرکزی CCD مورد بررسی قرارگرفتند. شرایط بهینه برای PH=8/3حجم حلال استخراجی ۷۲ میکرولیتر غلظت متیلن بلو ۴۹/۲g mL-1 غلظت نمک ۱۷/۲W/V وزمان التراسونیک ۳۳ ثانیه و پارامترهای آماری R2=0/9254 , F=39/01 از مدل بدست آمدند در شرایط بهینه گستره ی خطی منحنی کالیبراسیون ۱۰۰-۰/۸ نانوگرم برمیلی لیتر حد تشخیص ۰/۳۷ نانوگرم برمیلی لیتر وانحراف استاندارد نسبی ۲/۰% به دست آمد. روش پیشنهادی از حساسیت ودقت مطلوبی برخوردار بوده و قابلیت کاربرد برای تشخیص و اندازه گیری مقادیر کم LAS رادر نمونه های آبی دارا می باشد.