سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ترکمان – کارشناس ارشد روانشناس بالینی
الهام آزادنام – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
مرضیه گرایی – کارشناسان روانشناسی عمومی
معصومه وصالی ناصح –

چکیده:

یافته های پژوهشی نشان میدهد که جوانانی که سازگاری کمتری دارند با مشکلات بسیاری از قبیل گرایش به اعتیادروبرو هستند از عوامل موثردرسازگاری جوانان بحران هویت میزان پرخاشگری و انواع سبکهای دفاعی مورد استفاده درآنان است این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین بحران هویت میزان پرخاشگری و سبکهای دفاعی با گرایش به مصرف مواد دردانشجویان انجام شد بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی همبستگی ۱۵۰دانشجو ۷۱دختر و ۷۹پسر با استفاده ازنمونه گیری دردسترس از بین کلیه دانشجویان دانشگاه های شیراز و همدان انتخاب و توسط پرسشنامه های گرایش به اعتیاد دهکردیان ۱۳۸۰ بحران هویت احمدی ۱۳۷۶ پرخاشگری ساعتچی و همکاران ۱۳۸۹ و سبک های دفاعی آندروز سینگ و بوند ۱۹۹۳ مورد ارزیابی قرارگرفتند تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل و رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بین گرایش به اعتیاد با میزان بحران هویت میزان پرخاشگری و سبکهای دفاعی رشد نیافته همبستگی مثبت معنادار وجود دارد p<0/05 همچنین بین دختران و پسران ازنظر میزان گرایش به مصرف مواد تفاوت معنادار وجود داشت بطوریکه پسران بیشتر به مصرف مواد گرایش داشتند.