سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
سمیه زارعی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
سعیده حجت زاده –

چکیده:

بیودیزل سوختی تجدید پذیر و تجزیه پذیر است که از روغن گیاهی یا چربی حیوانی به دست می آید. این سوخت ر ا می توان به راحتی ب ا گازوئیل مخلوط و در خودروهای گازوئیل سوز استفاده کرد. بنابراین بیودیزل بهعنوان یک سوخت جایگزین می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه پژوهش ها و تحقیقات مختلفی به ویژه در سال های اخیر در زمینه تهیه بیودیزل و بررسی خواص آنصورت گرفته اما هنوز هم کاستی هایی در این زمینه به چشم می خورد. در این مقاله سعی شده است جهتسهولت پیش بینی گرانروی ۱ و عدد ستان ۲ بیودیزل و همچنین مخلوط دیزل/بیودیزل روابطی ارائه گردد. این روابط با بهره گیری از نتایج تجربی آزمایشات انجام گرفته توسط پژوهشگران بر روی سوخت حاصل از ۷ نوع روغن گیاهی مختلف بدست آمده اند. جهت پیش بینی گرانروی هر یک از این سوخت ها رابطه ای برحسب ترکیب درصد بیودیزل و نقطه ریزش ۳ و برای عدد ستان نیز برحسب ترکیب درصد، تعیین شده است. در انتها نیز مقایسه ای بین نتایج بدست آمده از طریق این روابط و داده های تجربی موجود صورت گرفته، که نشان دهنده ی تطبیق بسیار عالی این روابط با نتایج آزمایشگاهی می باشد