سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار، عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمود عباسی فخر –

چکیده:

در این تحقیق سوخت بیودیزل از هفت نوع روغن گیاهی و به روش ترانس‌استریفیکاسیون، با استفاده از الکل اتانول تولید گردید. ترکیبات موجود در این سوخت‌ها با استفاده از آزمون GC-Mass مشخص گردید. به منظور بررسی تأثیر درصد وزنی اتیل استرهای موجود در سوخت بر خاصیت گرانروی آن، سوخت‌های تولید شده با درصدهای وزنی مشخص و متفاوتی با یکدیگر ترکیب شده و ۲۴۰ نمونه سوخت بدست آمد. گرانروی هر یک از نمونه‌ها مطابق با استانداردASTM اندازه‌گیری شد. از داده‌های بدست آمده به منظور مدل‌سازی گرانروی سوخت بیودیزل بر اساس درصد وزنی اتیل استر اسیدهای چرب موجود در آن استفاده گردید. در ایجاد مدل شبکه عصبی، درصد وزنی اتیل استر اسیدهای چرب موجود در هر نمونه سوخت به عنوان ورودی‌های شبکه و گرانروی اندازه‌گیری شده به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شدند. در مدل‌سازی با شبکه عصبی مصنوعی، میانگین مربعات خطا ۴-۱۰× ۵۲/۳ و ضریب همبستگی ۹۹۹۶/۰ میان نتایج حاصل از مدل و داده‌های اندازه‌گیری شده به دست آمد.