سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مولود کیخسروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران ا
یوسف دهقانی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیات عل

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان پیشبینی ابعاد کیفیت زندگی ۱( شامل سلامت جسمی، سلامت روان، محیط زندگی و روابط با دیگران)، توسط سبک های هویت ۲( شامل سبک اطلاعاتی،هنجاری،سردرگم –اجتنابی) میباشد. به این منظور ۴۰۰ دانشآموز مقطع راهنمایی ( ۲۰۰ دانش آموز دختر و ۲۰۰ دانشآموز پسر) به شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و توسط مقیاس سبک های هویت (وایت وهمکاران ۱۹۹۸ ) و مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی مورد سنجشقرار گرفتند. روایی مقیاس ها از طریق همسانی درونی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ تعیین شد و نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس ها بود. اطلاعات جمعآوریشده با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه به شیوهی همزمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج بیانگر این بود که دو سبک اطلاعاتی وهنجاری پیش بینی کننده مثبت و معنادار هر چهار بعد کیفیت زندگی یعنی سلامت جسمی، سلامت روان، محیط زندگی و روابط بادیگران وسبک سردرگم-اجتنابی پیش بینی کننده منفیو معنادار ابعاد کیفیت زندگی میباشد.