سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عزیز بهنام مقدم – کارشناس ارشد روانشناسی
سیدمهدی حسینی بادنجانی – کارشناس ارشد روانشناسی
محمد بهنام مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
منصور بیرامی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضرپیش بینی کیفیت زندگی دربیماران قلبی عروقی براساس سلامت عمومی حمایت اجتماعی و خودکارامدی بیماران شهریاسوج بود نمونه متشکل از۷۰نفربیماران قلبی عروقی مراجعه کننده به مراکز درمانی و درمانگاه های شهریاسوج که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند ابزارهای پژوهش عبارت بودند ازمقیاس کیفیت زندگی پرسشنامه سلامت عمومی پرسشنامه حمایت اجتماعی و خودکارامدی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و گام به گام استفاده شد نتایج حاصل ازاین یافته ها نشان داد که بین کیفیت زندگی خودکارامدی سلامت عمومی و حمایت اجتماعی رابطه معنادار خوبی درسطح p</001 وجود دارد همچنین نتایج حاصل ازرگرسیون نشان داد که همه متغیرهای پیش بینی ۷۶ درصد از تغییرات متغیر ملاک کیفیت زندگی را پیش بینی می کنند علاوه براین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر سلامت عمومی ۶۹درصد متغیرخودکارامدی ۴درصد و متغیرحمایت اجتماعی۳درصد بصورت تفکیکی تغییرات متغیر ملاک را پیش بینی می کنند.