سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی معطی – شرکت برق منطقه ای باختر
امیررضا رضایی – شرکت برق منطقه ای باختر
مصطفی عظیمی – شرکت برق منطقه ای باختر

چکیده:

هدف اصلی از پیش بینی کوتاه مدت بار، برآوردی از بار است که برای زمانبندی تولید پایه، ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد
سیستم و آگاه سازی به موقع توزیع گر بار، مورد نیاز است. در سیستم قدرت به منظور افزایش دقت پیش بینی، از مدلهای مختلف استفاده
شده است. مدلهای روشهای رگرسیون، آماری و فضای حالت در زمره این مدلها هستند . گذشته از آن، الگوریتمهای هوشمند بر اساس
سیستم های خبره، برنامه ریزی تکاملی سیستم فازی، ش بکه های عصبی مصنوعی و ترکیبی از آنها نیز مطرح شده اند. در این مقاله پس
از بررسی عوامل موثر بر پیش بینی کوتاه مدت بار و روش های آن، به بیان شیوه ی پیش بینی با استفاده از رگ رسیون فازی پرداخته و
سپس برای یک روز بار شبکه ی استان همدان با این روش پیش بینی شده است.