سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی کاظمی نسب – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
مصطفی صدیقی زاده – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
امین شکری –

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون بهای سوختهای فسیلی و روند رو به اتمام منابع این نوع سوخت، استفاده از سوختهای جایگزین به ویژه در دو دههی گذشته در دستور کار بیشتر کشورهای جهان قرار گرفتهاست. در اینبین استفاده از انرژی باد و تابش خورشید به عنوان منابع انرژی پاک و با کارآیی بالا محبوبیت فراوانی یافتهاست. ازینرو پیشبینی قدرت خروجی نیروگاههای خورشیدی و بادی اهمیت دوچندان یافتهاست. قدرت خروجی ایننیروگاهها وابسته به سرعت باد، دما و تابش میباشد. در این مقاله با استفاده از آنالیز همبستگی بر روی سریهای زمانی سرعت باد، تابش خورشید و دمای محیط و بااستفاده از شبکه عصبی بر روی این داده ها پیشبینیانجام شده است و مقادیر پیشبینی به یک سیستم هیبریدی باد- هیدروژن-خورشیدی جهت تامین بار برای ۲۴ ساعت داده شدهاند. جهت اعتبار بخشیدن به مقالهتمامی اطلاعات باد، تابش، دما، نیروگاه بادی و خورشیدی واقعی بوده و عیناً از روی نمونه واقعی برداشته شدهاند.