سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش اسراری – دانشجوی کارشناسی ارشدبرق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
داود سیدجوان – دانشجوی کارشناسی ارشدبرق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین جاویدی دشت بیاض – استادگروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – دانشیارگروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پیش بینی دقیق بارازاهمیت بسزایی برای شرکت کنندگان بازاربرق درمدیریت هرچه کاراتراین بازاربرخورداراست. ازدیگرسوتخمین دقیق بارنه تنهاهزینه تولیدرادرسیستم قدرت کاهش می دهد.بلکه بهره برداری هرچه بهترراازسیستم موردمطالعه نتیجه میدهد. دراین مقاله مدل ترکیبی گری-فازی- مارکوف جهت پیش بینی کوتاه مدت بارپیشنهادمی شود.ابتدامقایسه ای بین دو مدلگری GM(1,1) و GM(1,2) صورت گرفته ونشان داده که مدل GM(1,2) به دلیل توانایی ودردنبال کردن نوسانات بارمدل قابل اعتماد تری می باشد. سپس نتایج حاصل ازمدلگری بارویکردی فازی کلاسبندی می شودوازآن درجهت طراحی مارکوف استفاده می شودتادقت حاصل ازپیش بینی باردرکوتاه مدت راافزایش می دهد.این مدل برای پیش بینی بار۴ساعت آتی ونیز۲۴ساعت آتی باشرایط مختص به خودبرروی داده های بارپیاده سازی شده است.ملاحظه ای می شودچه هنگامی که داده های تعلیم محدودباشند.وچه زمانی که مشاهدات فرااوانی دردسترس باشند.مدل پیشنهادی دارای دقت بالایی درتخمین بارمی باشد.