سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ستاری قهفرخی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،واحد بهشهر،دانشگاه پیام نور،بهشر،ای
معصومه باقرپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،

چکیده:

هدف از این پژوهش پیش بینی کاربرددانش بر اساس مولفه های باورهای معرفت شناختی در دانشگاه پیام نور مازندران بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده است.نمونه های تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه پیام نور مازندران بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار تحقیق شامل پرسش نامه کاربرددانش،باورهای معرفت شناختی و ویژگیهای جمعیت شناختی بوده است.نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان دادکه همه مولفه های باورهای معرفت شناختی قادربه پیش بینی معنادار کاربرددانش می باشند.