سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن نصیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دز
محمدرضا نیکو – دکترای عمران- آب دانشکده فنی دانشگاه تهران
اکبر کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، گروه مهندسی عمران، تهران، ایرا

چکیده:

از آن جا که پدیده قوس زدگی یکی از عوامل بسیار مهم در ناپایداری و تخریب سدهای خاکی است و عدم توجه به پدیده مذکور، خسارات جبرانناپذیری به سد خاکی و پایداری آن وارد می نماید لذا پیش بینی وضعیت قوس زدگی به ویژه در شرایط عدم قطعیت های ژئوتکنیکی از اهمیتزیادی برخودار است. در این مقاله با تدوین روش تفاضل محدود و برمبنای روش شبیه سازی مونت کارلو، متدولوژی جدیدی به منظور بررسی پدیده قوس زدگی در شرایط عدم قطعیت، در سدها ارائه شده است. در ادامه، با استفاده از نتایج حاصله، مدل شبیه سازی قدرتمند ۵MP آموزش و سپس صحت سنجی شده است. نتایج بدست آمده از بررسی عملکرد متدولوژی پیشنهادی در سد خاکی علویان در استان آذربایجان شرقی حاکیاز آن است که مدل مذکور کارایی بسیار مناسبی در پیش بینی قوس زدگی در سدها در شرایط عدم قطعیت را داراست.