سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
سهیلا میرزایی خفری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی اجتماعی

چکیده:

با توجه به این که شدت تصادفات در راه های برون شهری معمولاً از شدت تصادفات در معابر شهری بیشتر است لذا ارزیابی و تحلیل تصادفات جاده ای در راه های برون شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است. پیش بینی پارامترهای مؤثر بر تصادفات فوتی می تواند اُفق روشنی را مقابل مدیران و برنامه ریزان سیستم ایمنی حمل و نقل جاده ای جهت کاهش شدت تصادفات ایجاد نماید.هدف این مقاله تعیین اثر پارامترهای مؤثر بر تصادفات فوتی ) که دارای بالاترین شدت تصادف هستند ( بر اساس بکارگیری درخت تصمیم گیری رگرسیونی است. داده های تصادفات محورهای اصلی برون شهری استان اصفهان از گزارش های پلیس برای انجام پیش بینی، جمعآوری شده است. در هر مرحله با ایجاد شاخه هایی بر متغیرهای مستقل نظیر علت تصادف، زمان تصادف، نوع برخورد و نوع وسیله نقلیه مقصر به پیش بینی ویژگی ها و مشخصات تصادفات منجر به فوت استان اصفهان پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان دهنده کارایی بالای شیوه پیشنهادی در تعیین پارامترهای مؤثر بر شدت تصادفات فوتی برون شهری است