سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام کاکائی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
علیرضا مقدم نیا – دانشیار دانشگاه زابل
احمد پهلوانروی – استادیار دانشگاه زابل
آزاده احمدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدلسازی بارش رواناب به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای هیدرولوژیکی نقش کلیدی در پیش بینی سیلاب و مطالعات منابع آب بازی می کند علاوه براین به منظور کاهش خسارت ناشی از سیل و کنترل و مهار آن و مدیریت و هشدار معضل سیل پیش بینی امری اجتناب ناپذیر است مدلهای مختلفی که برای شبیه سازی این فرایند توسعه یافته اند را میتوان به سه گروه مدلهای فیزیکی مدلهای مفهومی و مدلهای جعبه سیاه تقسیم کرد دراین مطالعه که دربخشی از حوزه آبخیز بالادست سد زاینده رود صورت گرفته است برای یک دوره ۱۰ ساله ۸۷-۷۸ بارش توسط سیستم استنتاج فازی عصبی پیش بینی شده است سپس دبی رواناب حاصل از بارش پیش بینی شده و بارش مشاهده شده توسط مدل مفهومی MIKE11/NAM شبیه سازی شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شدها ند همچنیننه پارامتر اصلی مدل NAM در زیرحوزه مورد مطالعه کالیبراسیون شده است .