سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا تمدنی کناری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی اعم از مصارف شرب، صنعت و کشاورزی، برنامه ریزی مناسب در راستای استفاده بهینه از منابع آبی، امری ضروری است. در مورد آلودگی آب زیرزمینی، خشکسالی های رخ داده در سال های اخیر می تواند موجب کاهش سطح آب های زیرزمینی و افزایش شوری در منابع آب و خاک شود لذا پیش بینی میزان شوری برای مدیریت و برنامه ریزی و نحوه استفاده آن بسیار ضروری است. در این مقاله شبکه ی عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی شوری آب زیرزمینی دشت نرماب استان گلستان با در نظر گرفتن مختصات چاه های منطقه و عناصر کیفی سولفات، بیکربنات، درجه اسیدی به عنوان ورودی و میزان شوری در چاه ها به عنوان خروجی استفاده شده است و ارزیابی شبکه با استفاده از ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب نش و ضریب همبستگی به دست آمده است. نتایج حاکی از کارایی مناسب و دقت قابل قبول شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شوری است.