سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم اسداله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
رضا رحمان نژاد – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک
علیرضا اصغری – کارشناس ارشدمهندسی معدن

چکیده:

تونل انتقا لآب، نوعی ساز ههای زیرزمینی هستندکه جهت انتقال حجم مشخصی از آب رودخانه و یا مخزن سد مورد استفاده قرار م یگیرند. یکی از مسائل بسیار مهم در حفر تونل، میزان همگرایی و در نتیجه پایداری دیواره آن است. حفر تونل باعث ازبین رفتن حالت اولیه تن شها در زمین و جاب هجایی تود هسنگ پیرامون تونل م یشود. بدین ترتیب با حفر مقطع جدیدی از تونل و با گذشت زمان، جاب هجایی دیوارهها و فشار وارده از طرف زمین بر سیستم نگهداری تونل افزایش م ییابد. این تغییرشکل درنتیجه پیشروی سینه کار تونل و رفتار وابسته به زمان ( رفتار خزشی) توده سنگ اطراف تونل به وجود م یآید. در این تحقیق با استفاده از نر مافزار متلب، رابط های بر اساس معادله عمومی Panet برای تعیین همگرایی دیواره تونل انتقال آب بابل ک درسنگهای مارنی، استخراج شد. با استفاده از رابطه مذکور مقدار همگرایی دیواره تونل بابلک در ایستگاه ۷۳۲+۰ پیش بینی و با مقدار انداز هگیری شده مقایسه شد. فرمول ب هدست آمده، تطابق خوبی با منحن یهای همگرایی انداز هگیری شده دارد و نشانم یدهد که حدود ۷۲ درصد از همگرایی در اثر رفتار وابسته به زمان توده سنگ به وجود آمده اس ت.