سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی آقامحمدی – دانشجوی ارشد مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیخ بهائی، اصفهان
ناصر قاسم آقایی – استاد، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیخ بهائی، اصفهان
محمداحسان بصیری – گروه مهندسی برق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده:

تمرکز بر ویژگی های روانشناختی کاربر برای شخصیسازی مؤثر یکی از موضوعات پرطرفدار در حوزهی تعامل انسان و رایانه است.با آگاهی از این ویژگی ها می توان از ترجیحات، نیازمندی ها و رفتارهای آیندهی کاربر آگاهی یافت. از آنجا که از متون به جا مانده ازکاربران در فیسبوک میتوان برای پیش بینی برخی ویژگی های روانی آنها استفاده کرد، با بررسی پروفایل کاربران در فیس بوک وبهره گیری از اعلان های متنی دیوار، می توان مدلی برای شناخت رفتار کاربر در زندگی واقعی ایجاد کرد. در پژوهش حاضر با استفادهاز تحلیل متن و براساس نظریه ی انتخاب مدلی برای تولید نیمرخ شدت نیازهای کاربر پیشنهاد خواهد شد. برای ترسیم این نیم رخلازم است میزان پنج نیاز اساسی شامل نیاز به محبت، بقاء، آزادی، قدرت و تفریح در کاربر مشخص گردد. در این راستا مجموعهدادهای از نوشته های کاربران فیسبوک ایجاد شد و برای اندازه گیری نیازهای مذکور از کاربران خواسته شد پرسشنامه ی نیازسنجیاستانداردی را پر نمایند. در ادامه با تحلیل متون دیوار کاربران فیسبوک و روشهای یادگیری ماشین مدلهایی برای پیش بینی ایاننیازها ارائه شد. نتایج حاصل از پیاده سازی مدلها نشان میدهند که می توان با دقت بالایی میزان پنج نیاز اساسی را از نوشته هایافراد استخراج کرد. همچنین نشان داده شد سنجش میزان نیاز به محبت از دقت بیشتری نسبت به سایر نیازها برخوردار است.