سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
پرویز فتحی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
صبری محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده:

پیش بینی عمق سطح آب زیرزمینی و براورد نوسانات آن یکی از اقدامات لازم در جهت برنامه ریزی های جامع مدیریتی در رابطه با منابع آب زیرزمینی می باشد با توجه به روابط غیرخطی و پیچیده حاکم بر جریان آب های زیرزمینی طراحی مدلی دقیق و در عین حال ساده ضرورتی اجتناب ناپذیر در جهت پیش بینی رفتار منابع آب زیرزمینی محسوب می گردد برای این منظور هدف ازاین تحقیق بسط مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر سری زمانی جهت پیش بینی نوسانات سطح ایستابی سیستم منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان می باشد دراین تحقیق ۵ مدل دینامیکی یک مدل دینامیکی یک فاکتوره، سه مدل دینامیکی دو فاکتوره، یک مدل دینامیکی سه فاکتوره طراحی گردید. شبکه ها از نوع پرسپترون چند لایه بوده و از قانون یادگیری پس انتشار خطا برای بازیابی ارتباط غیرخطی بین سطح ایستابی ماههای قبل و سطح ایستابی ماههای اتی استفاده گردید.