سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش آبشناسی
محمد نخعی – دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

استفاده ازشبکه عصبی در پیش بینی متغیرهای منابع آبی از جمله آب زیرزمینی بطور گسترده رو به افزایش است . در این تحقیق از طریق شبکه عصبی مصنوعی سه هدف شامل تعیین پارامترهای موثر بر نوسانات سطحآب زیرزمینی در دشت کبودرآهنگ ، بررسی تاثیر مکانی و زمانی پارامترهای سطح آب از طریق داده های زمانی ۱۰ ساله و پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در سه پیزومتر منتخب که هر پیزومتر دارای ویژگیهای خاصی ازدشت مورد مطالعه می باشد را دنبال می کند .بهترین پیش بینی نوسانات سطح آب با مد ل شبکه عصبی FNN-LM از طریق انتخاب پارامترهای مناسب و با قابل قبول ترین تاخیر زمانی بدست امد