سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عباس اسداللهی طهرانی – کارشناس ارشد مهندسی اشتخراج معدن_دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا نورعلی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن_دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد عطایی – استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن جمشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن_دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نشست زمین ناشی ازعملیات معدنکاری زیرزمینی ازپدیده هایی استکه به محیط زیست اسیب می رساند و علاوه برتخریب ساختمان و تاسیسات سطحی درمحدوده نشست آثارزیانبار دیگری ازجمله تاثیر منفی برجریان آبهای سطحی دارد درروش جبهه کارطولانی تخریبی به دلیل داشتن کارگاهی با ابعاد بزرگ بسته به عمق معدنکاری ممکن است درسطح زمین نشست ایجاد شود به منظور کنترل اثرات نامطلوب این پدیده لازم است با استفاده از روشهای پیش بینی نشست به بررسی آن پرداخته شود تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان نشست براثر تخریب کارگاه استخراج معدن مرکزی پرورده ۱ زغال سنگ طبس با استفاده از روشهای تجربی و عددی و مقایسه نتایج آنها انجام گرفته است نتایج بدست آمده ازروشهای تجربی میزان نشست را حدود یکمتر برای لایه زغالی به ضخامت ۲ متر که درعمق ۱۰۰ متری واقع شده است درنظر گرفت به نظر می رسد با توجه به لیتولوژی درمنطقه و شرایط و خصوصیات مکانیک سنگی مصالح همچنین ضخامت لایه و عمق معدنکاری مقدارنشست بدست آمده بسیاردوراز واقعیت باشد که این امر می تواند به علت شرایط خاص مناطقی که فرمولهای تجربی برای آن ها بدست آمده باشد.