سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه فردوسی مشهد
فریدون پویانژاد – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با پیشرفت روش های یادگیری ماشین، علوم مختلف برای مدل سازی دقیق تر پدیده های خود به سمت این روشها گرایش یافتند که مهندسی ژئوتکنیک نیز از آن دسته مستثنی نبوده است. در سال های اخیر روش ماشین بردار پشتیبان ۱ یکی از این روش هایی است که در علوم مختلف، نتایج خوبی از خود نشان داده است. در رابطه با طراحی شمعها در مهندسی ژئوتکنیک محاسبه دقیق نشست شمع بسیار حائز اهمیت است، زیرا افزایش بیش از حد نشست شمعها سرویسدهی سازههای متصل به آنها را دچار مخاطره مینماید. در این مقاله یک مدل ماشین بردار پشتیبان، برای پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک ارائه شده است. این مدل بر مبنای ۵۲۳ داده در مقیاس واقعی طراحی شده است. نتایج نشان می دهند که مقادیر شبیهسازی شده با ماشین بردار پشتیبان به نتایج واقعی نزدیک است و مدل کارائی بالایی را از خود نشان می دهد