سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا امینی آهی دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران
عبدالحسین حداد – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران

چکیده:

بیشتر روش های موجود جهت تخمین نشست شالوده ها ی سطحی مستقر بر روی خاک های غیرچسبنده بر اساس همبستگی های میان نتایج آزمایشهای برجا همچون ضربه و نفوذ استاندارد با مدول یانگ می باشند. نشست پیش بینی شده بر اساس نتایج این گونه آزمایش ها، پراکنده واغلب غیر واقع بینانه است. در این مقاله روشی برای تعیین نشست شالوده های سطحی بر روی خاکهای غیرچسبنده بر اساس مدل رفتاری کشسانی- غیرخطی و مشخصات دینامیکی خاکها ارائه گردیده است. روش ارائه شده با نتایج آزمون های بارگذاری بر روی صفحه با ابعاد مختلف مقایسه گردید. این روش در مقایسه با روش های مبتنی بر همبستگی نتایج آزمایشهای برجا، نتایجی واقع بینانه و نزدیکتر به مقادیر اندازه گیری شده از خود نشان می دهد