سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدحامد اشرف تالش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گ
مریم نوابیان – هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
علی جمالی – هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقیANFIS) که پارامترهای ورودی به ساختار آن با استفاده ازالگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده است برای پیش بینی نسبت عمق ثانویه جهش هیدرولیکی واگرا در مقطع مستطیلی با شیبکف معکوس که به جهت عدم امکان رابطه تئوری صریح برای برآورد پارامترهای آن، از حالت های خاص و پیچیده جهش هیدرولیکی می باشند، بکار گرفته شده است. نتایج بررسی عملکرد سیستم پیشنهادی نشان داد که روش مورد استفاده توانسته است با دقت مطلوبی پارامتر یاد شده را پی شبینی نماید. همچنین مقایس ههای صورت گرفته نشان داد که روش پیشنهادی نسبت به جعبه ابزارANFISدر نر مافزارMATLAB دارای دقت برآوردی بهتری م یباشد