سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو حسینی – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی
احسان جعفری ندوشن – استادیار دانشگاه سمنان
مهران خیرخواهان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مکانیزم انتقال رسوبات چسبنده به علت ماهیت الکتروشیمیایی آنها و همچنین خواص شیمیایی محیطی که این رسوبات درآنها قرار دارند کاملا متفاوت ازرسوبات غیرچسبنده می باشد این رسوبات شامل ریزدانه هایی همچون لای و رس می باشند ذرات لای و رس دارای سطوح بزرگی هستند که قابلیت جذب یکدیگر و حتی مواد ریزدیگری ازجمله سموم را دراین نوع رسوبات ایجاد می کنند و منجر به تشکیل ساختارهایخاکدانه ای و کلوخچه ای شکل فولوکوله شدن درتنشهای برشی کم می شوند همچنین این ساختارها درتنشهای برشی زیاددچار شکست خواهند شد و درنهایت پدیده های رسوبگذاری و فرسایش رسوبات درمجاری مشاهده خواهند شد از انجا که آگاهی از استانه حرکت این نوع رسوبات و نرخ فرسایش آنها درطراحی کانال های پایدار و همچنین میزان رسوب گذاری درمخازن دارای اهمیت است لذا سعی شده است که دراین تحقیق با استفاده از داده های ازمایشگاهی فلوم مستقیم که توسط حسینی ۱۹۹۹ با پارامترهای مختلفی ازقبیل غلظت رسوبات تنشبرشی بستر و نرخ فرسایش مورد بررسی قرارگرفته است.