سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد جلال نژاد – دانشجوی گروه مهندسی نفت وگاز،
محمد رنجبر – استادگروه مهندسی معدن
امیر صرافی – دانشگاه شهید باهنر گروه مهندسی شیمی
حسین نظام آبادی پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در قرن بیستم وبا توسعه صنعت گاز طبیعی،تولید،فرازآوری و توزیع گاز به عملیاتهایی با فشار بالا مبدل شدند. تحت این فشارهای بالا، مشاهده شد که خطوط لوله و تجهیزات تولید و فرآوری توسط مواد یخ مانندی مسدودمیشوند حال آن که شرایط دمایی سیستم بالاتر از دمای مورد نیاز برای تولید یخ بود. در سال ۱۹۳۴ میلادی فردی به نام همر اشمیت ثابت کرد که این مواد یخ مانند در واقع هیدراتهای گازی هستند. بدین ترتیبموضوع هیدراتهای گازی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنایع نفت و گاز مطرح شد.هدف اصلی این تحقیق بررسی پدیده تشکیل هیدرات های گازی در عملیات بهره برداری و انتقال گاز و نیز ارائه مدلیجدید برای پیش بینی نرخ تشکیل هیدرات های گازی در خطوط لوله بر اساس ۴۶۷ داده تجربی نرخ تشکیل هیدرات متان، پروپان، ایزوبوتان و دی اکسید کربن به دست آمده از یک حلقه جریان آزمایشگاهی و با استفادهاز سیستم های هوشمند منطق فازی و عصبی- فازی تطبیقی است.بررسی های صورت گرفته نشان دادند که دستیابی به این هدف با استفاده از منطق فازی وسیستم فازی- عصبی تطبیقی امکان پذیر است . به طوری کهدر بهترین مدل های ارائه شده ،مقادیر به دست آمده برای میانگین کلی درصد انحراف مطلق ،بین داده هایتجربی و مقادیر پیش بینی شده توسط این مدل ها کمتر از ۸ درصد هستند