سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای امن دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
سعید مهدوری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی نگهداری تونل، تعیین و تحلیل میزان همگرایی تونل نسبت به جبهه کار است. روش متداول درای نگونه موارد، تحلیل عددی مساله است اما یکی از راهکارهای مناسب جایگزین، استفاده از شبک ههای عصبی اس ت. در اینتحقیق خروجی شبکه، میزان همگرایی در فواصل مشخص از جبهه کار اس ت. ورودی ها نیز عبارتند ا ز: مقدار ضریب چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، مدول الاستیسیته و میزان فاصله از جبهه کار. با آموزش و ارزیابی شبکه، مدلی مبتنی برشبکه عصبی ساخته شد که بدون داشتن دانشی از نحوه رفتار سنگ، قادر به پی شبینی رفتار آن در میزان همگرایی بو. د