سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه جعفری – کارشناسان ارشد سازه
معصومه میررشید –
محمود میری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از این مقاله پیش بینی مقدار نفوذ یون کلر دربتن های حاوی نانو ولاستونیت درسن ۹۰ روزه با استفاده از مدل عصبی فازی anfis است برای این منظور ابتدا با درنظر گرفتن درصد های مختلف نانوولاستونیت نمونه های بتنی مکعبی ساخته شد به منظور ایجاد شرایط کلریدی مطابق با استاندارد نمونه های ساخته شده تا روز آزمایش درمحلول آب و کلرید سدیم قرارگرفته سپس با پودرگیری از نمونه ها دراعماق مختلف آزمایش نفوذ یون کلر درسن ۹۰ روزه انجام شد از نتایج بدست آمده به منظور پیش بینی مقدار نفوذ یون کلر با استفاده از سیستم نوروفازی anfisاستفاده گردید مقادیر به دست آمده از مدل نوروفازی فوق دارای ضریب همبستگی مناسب ۹۵ درصد درمرحله آزمایش مدل بوده همچنین معیارهای صحت سنجی MAE RMSE حدود ۵ درصد محاسبه گردید.