سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی وروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دان
محمدامین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دان
محمدصادق منجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دا

چکیده:

یکی از مشکلاتی که کشاورزی در دنیا بویژه در مناطق خشک با آن روبه رو است ، نوسان میزان بازده محصولات دیم طیسالهای مختلف است. عوامل آب و هوایی همچون میزان بارش،درجه حرارت،رطوبت نسبی و… که کنترل آنها تقریبا از دستانسان خارج است، بر روی عملکرد گندم دیم تاثیر بسزایی دارند؛ بنابراین شناخت معیارهای اقلیمی موثر بر میزان محصولبسیار حائز اهمیت است،زیرا با تهیه مدلهایی برای پیشبینی محصول میتوان برنامه ریزیهای لازم را برای تامین نیازهای درصورت کمبود و ذخیره در سیلوها در صورت مازاد انجام داد. درسالهای اخیر استفاده ازسیستمهای هوشمند)مدلهای درختی، شبکه عصبی و…….(برای برآوردپدیدههای هیدرولوژی و کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است. این مطالعه با هدف امکان استفاده از مدل رگرسیون درختی) که از جمله روشهای هوشمند می باشد (در پیشبینی عملکرد محصول دیم درکشورایران و مقایسهی آن با مقادیر واقعی به انجام رسید. در اینمطالعه ازدادههای ایستگاههای هواشناسی مراکز کلیه استانها در سالهای ۴۷۳۱ تا ۴۷۳۱ استفاده شده است.ضریب همبستگی ۰/۵۹ بیانگر این مطلب بود که مدل رگرسیون درختی بادقت قابل قبولی قادر به پیشبینی عملکرد محصول گندم دیم می باشد.