سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نعمت اله خراسانی – استاد گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید شهرام نقیب زاده – دبیر کمیته آلودگی های منابع غیر آبی کارگروه منابع طبیعی معنا
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه شیلات و محیط زیست دانشگاه گلستان

چکیده:

پیش بینی تولید مواد زائد جامد نقش مهمی را در مدیریت مواد زائد جامد ایفا می کند. با این حال، دستیابی به صحت بالا یی از پیش بینی با توجه به روندهای تولید مواد زائد در بسیاری از مناطق در حال رشد یک چالش مهم به شمار می رود. نتایج حاصل از این پیش بینی، مقدار تولید آتی پسماندی خواهد بود که برای داشتن مدیریتی صحیح و در چارچوب توسعه پایدار، نیازمند برنامه ریزی اصولی است. مدلسازی مدل های پویای سیستم به عنوان یک راهکار نویدبخش برای اداره و کنترل موضوعات مربوط به پیش بینی در شرایط عدم قطعیت مورد توجه قرار می گیرد. اجرای عملی مدلسازی پویای سیستم برای پپش بینی میزان پسماند تولیدی در سالهای آتی با مطالعه ی موردی در شهر مشهد در استان خراسان رضوی انجام شد . مدل ها پیش بینی میزان تولید را برای شهر مشهد برپای هی ارتباط عوامل رشد اقتصادی، افزایش جمعیت، سوابق تاریخی تولید و همچنین تاثیر تغییر نرخ سرانه تعداد افراد خانوار در میزان تولید پسماند انجام دادند . این مدل ها در محیط نرم افزاری Stella به اجرا درآمد. نتایج حاصل از این بررسی چهار مقدار تولید را ارائه م یکرد که گستره از میزان تولید آتی را از آن م یتوان پیش بینی کرد.