سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدسعید عبدخدایی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
یونس فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن اسلامیان – کارشناس ارشد برنامهر یزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی پیش بینی اهمال کاری تحصیلی به وسیله باورهای فراشناختی انجام شده است. ۱۸۶ نفر (۱۰۴ دختر و ۸۲ پسر) از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد که به روش نمونه گیری خوشه ای- چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند، پرسشنامه فراشناخت (MCQ-30) و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم را تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. متغیرهای نیاز به کنترل افکار (p<0/01)، خودآگاهی شناختی (p<0/01) و کنترل ناپذیری و خطر (p<0/01) از ابعاد باورهای فراشناختی، اهمال کاری تحصیلی را به ترتیب در بین دانشجویان پیش بینی کردند.