سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی مردانه – دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
شهریار کشتکار – کارشناس جهادکشاورزی مرودشت

چکیده:

تحقیق حاضرباهدف پیش بینی مقادیر آتی میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک شیراز صورت پذیرفت مدل آماری برتر مدل آریمای فصلی ضربی ARIMA(2,0,2)(۰,۱,۲)۱۲ با مقدار ثابت ۰/۰۰۸۸۷+ انتخاب شد دراین مطالعه ازداده های ایستگاه سینوپتیک شیراز که بصورت ماهانه برداشت شده اند استفاده شد برای شناسایی مولفه های موجود درسری زمانی و مشخص کردن ضرایب مدل توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی محاسبه و نمودارهمبستگی نگارترسیم شد سپس با توجه به مولفه های شناسایی شده جهت ایستا کردن سری زمانی برخی ازمولفه هابا استفاده ازروشهای تفاضلی ساده و فصلی حذف گردید. درادامه براساس نوسانات موجود درهمبستگی نگارداده های ایستا شده ضرایب مورد نیاز برای مدل انتخابی تعیین گردید.