سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه عیوضی – کارشناس منابع آب شرکت پایشگر تدبیر افزار
ابوالفضل مساعدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا اسلامی – مدیرعامل شرکت پایشگر تدبیرافزار

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود تعیین دقیق داده های بارندگی برای نیل به اهداف ابیاری مدلسازی فرایندهای هیدرولوژیکی و توسعه منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ولی به دلایل اقتصادی تعداد ایستگاههای باران سنجی در اغلب موارد عمدتا کم بوده و یا در بعضی مناطق اصلا وجود ندارد از این رو در این تحقیق به منظور پیشبینی مکانی بارندگیدر سطح استان گلستان از معادله رگرسیون چند متغیره غیرخطی استفاده شده است به این منظور از ۵ پارامتر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع شیب و جهت شیب استفاده شد داده های بارندگی سالیانه ۳۲ ایستگاه باران سنجی با طول دوره اماری ۲۶ سال در استان گلستان مورد استفاده قرارگرفت برای این منظور از داده های ۲۲ ایستگاه برای مدلسازی و تعیین ضرایب معادله غیرخطی چند متغیره استفاده شد و از داده های ۱۰ ایستگاه باقیمانده برای اعتبار سنجی مدل و ضرایب محاسبه شده استفاده شد.