سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فرهادیان – کارشناسی ارشد مهندس یمعدن مکانیک سنگ

چکیده:

کابلها و پیچ سنگهای تمام تزریقی ازمتداولترین تقویت کننده هادرپایداری سازه ها ی سنگی می باشد درشرایط ازمایشگاه برای مدل کردن رفتار این پیچ سنگ ها از ازمایش بیرون کشیدن Pullout استفاده میگردد دراین ازمایش تحت شرایط مختلف تاکنون تا مرحله خاصی از ظرفیت باربری پیچ سنگ بدست آمده و ازطریق منحنی نیرو تغییر مکان نمایش داده شده است دراین مقاله ازروش نوین شبکه های عصبی به همراه مدلهای آماری برای پیش بینی منحنی نیرو تغییر مکان کابلها و پیچ سنگهای تمام تزریقی و همچنین برای درک رفتار واقعی آنها درتوده سنگ بکارگرفته شده است نتایج حاصل ازشبکه های عصبی که با استفاده از اموزش داده های ازمایشگاهی موجود توسط الگوریتم اموزشی پس انتشار خطا BP صورت گرفته همبستگی خوبی ۸۵درصد با مدلهای آماری و ازمایشگاهی دارد.