سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جوهری – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
سعید فرخ نژاد – کارشناسی ارشد عمران _ گرایشمکانیکخاکو پی
عباس جوکار – کارشناسی ارشد عمران _ گرایشمکانیکخاکو پی

چکیده:

منحنی مشخصه آب_ خاک SWCC) یکی از مهمترین منحنی های کاربردی در مکانیکخاکغیر اشباع است بطوریکه از نظر اهمیت آنرا با منحنی تحکیم در خاک های اشباع مقایسه می نمایند. این منحنی که به شکل تابع سیگموید است در حقیقت رابطه بین درصد رطوبت حجمیq و یا درصد رطوبت وزنیw با مکشماتریک ua-uw خاکرا مشخصمی کند. در مکانیکخاکغیر اشباع از مهمترین کابرد های این منحنی تعیین مقاومتبرشی و تغییر حجم بوسیله این منحنی می باشد. در این مقاله با بکارگیری یکروشآماری مدلی جهتپیشبینی منحنی مشخصه آب_خاک ارائه شده است. پارامترهای : تخلخل اولیه ، درصد رطوبت اولیه وزنی ، درصد رس و درصد سیلت به عنوان پارامترهای ورودی مدل و درصد رطوبت وزنی در مکش های ۰٫۲, ۰٫۴, ۰٫۸, ۱٫۶, ۳٫۲, ۶٫۴, ۱۲٫۸, ۲۵٫۶, ۵۱٫۲, ۱۰۲٫۴, ۲۰۴٫۸, ۴۰۹٫۶ ۸۱۹٫۲, ۱۵۰۰kPa به عنوان خروجی مدل می باشد. جهت تعیین مدل از نرم افزارSPSS استفاده شده و رابطه بدست آمده بین پارامترهای ورودی و خروجی در هر مقدار مکش بفرم خطی می باشد. همچنین مجموعه داده های استفاده شده در این مدل سازی از بانک اطلاعاتیSoilVision انتخاب گردیده اند. مقایسه نتایج بدست آمده از این مدل با داده های آزمایشگاهی مبین دقت بالای این روش در پیشبینی منحنی مشخصه آب_ خاکمی باشد.