سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان حیدریان فروشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت
محسن پارسامقدم – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خودروهای برق ده روزبروز سهم بیشتری ازبازارخودرو را به خود اختصاص میدهند باتوجه به امکان دریافت یا تحویل توان به شبکه این خودروها به عنوان منابع تولید پراکنده و همچنین بارقابل انعطاف درشبکه توزیع شناخته می شود دراین مقاله ابتدا ضمن بیان مفهوم خودروی برقده و سیرتکاملی خودروهای برقی نحوه مشارکت این خودروها دربازار برق مورد ارزیابی قرارداده شده است درادامه معادلات مربوط به تولید و بارخودروهای برقده را استخراج کرده و به کمک فرضیاتی که نحوه استفاده اقشارمختلف مردم از خودرو شخصیشان را نشان میدهد منحنی مصرف شارژ خودروها درطول شبانه روز حاصل می شودبا استفاده از نتایج این مقاله و یک برنامه یرزی مدون جهت بهره برداری از این خودروها می توان از مزایای حاصل ازاین خودروها ازجمله پیک سایی و کمک به هموارتر شدن منحنی بار و افزایش ضریب باردرشبکه توزیع استفاده کرد و چالشهای پیشرو را به فرصت تبدیل نمود.