سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی پیام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

منحنی حد شکلدهی ابزاری کاربردی برای بررسی شکلپذیری ورقهای فلزی دربارگذاری دو محوری و به تبع آن ورقهایتولید شده به روش نورد تجمعی است با توجه به پیچیدگی شرایط بروز گلویی و پارگی و تاثیرعوامل مختلف براین پدیده استفاده از روشهای تئوری جهت دستیابی به تحلیلهای نازک به واقعیت از اهمیت بالایی برخوردار است دراین تحقیق به منظور تعیین کرنشهای حدی درنانوساختارهای ایجاد شده درنتیجه فرایندنورد تجمعی از ورقهای آلومینیوم ۱۱۰۰ تئوریماریسینیاک کوزینسکی به کارگرفته شد به گونه ای که با اعمال یک نایکنواختی درورق بصورت نواری با ضخامت کم رشدگلویی موضعی موردتحلیل قرارگرفته و با درنظر گرفتن تابع تسلیم ناهمسانگرد هاسفوردمدل تئوری جهت محاسبه کرنشهای حدی و تعیین منحنی حد شکل دهی ارایه شده است منحنیهای حدشکل دهی برای ورقهای آلومینیوم تولید شده به روش نورد تجمعی دردماهای متفاوت از فرایند آنیلینگ و به ازای مراحل مختلف نورد استخراج شدها ند و درمقایسه با یکدیگر قرار گرفته اند.