سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن آقاحسنعلی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

پیش بینی های مصرف آب شهری بصورت دوره های کوتاه مدت و بلندمدت محاسبه می شوند مدیریت صحیح آب شهری با استفاده از پیش بینی کوتاه مدت میسر می باشد مدل سریهای زمانی مصرف آب شهری توسط تابعی از بارندگی و درجه حرارت توسعه داده شده است مصرف کل روزانه آب به دو بخش مصرف فصلی و پایه تقسیم می شود ابتدا روند در سریهای مصرف فصلی حذف و سپس تابع گرمایی در ارتباط با مصرف روزانه با توجه به درجه حرارت طی دوره های عدم بارندگی برازش داده شده است باقیمانده ها با استفاده از تابع انتقالی باکس – جنکینز با درنظر گرفتن بارندگی ودرجه حرارت بعنوان متغیرهای مستقل مدلسازی شدند مدل مصرف کل روزانه آب توسط رگرسیون خطی چند گانه و نقطه چرخش در تعیین ضریب رشد بدست آمدها ست جواب نهایی ضریب تبیین نسبتا خوب ۴۱/۵ درصد بین مصارف روزانه مشاهده ای ثبت شده و مدلسازی شده را نشان میدهد.