سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید میرزامحمدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
سعید کریمی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

چکیده:

مصرف روزافزون مصرف برق خانگی و الگوی مصرف ناصحیح آن که نتیجه نظام یارانه ای پرداخت بهای برق مصرفی است یکی از دغدغه های سیاست گذاران بازار انرژی درایران شده است تصویب طرح هدفمندی نمودن یاارنه ها و اغاز اجرای آن توسط دولت خودگواهی براهمیت موضوع است دراین مقاله ضمن تخمین تابع تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از روش رگرسیون خطی با ساخت پنج سناریو مختلف قیمتی مصرف برق خانگی را تاسال ۱۳۹۵ پیش بینی نمودیم سرانه مصرف برق خانگی بعنوان متغیر وابسته مدل درنظر گرفته شده است و اهمیت عواملی چون قیمت برق درآمد ملی سرانه مصرف دوره قبل و تغییرساختاراقتصادی کشور برمصرف برق معلوم گردید دراین مقاله کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت -۰٫۰۷۴۵۹۲ و -۰٫۲۶۸۰۷ و کشش درآمدی کوتاه مدتو بلندمدت ۰٫۱۱۷و۰٫۴۲۱ بدست امده است که نشان از بی کشش بودن تقاضای نسبت به قیمت ودرآمد است.