سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

قدرت الله امام وردی – دکتری اقتصاد سنجی، استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
مجتبی کریمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مونا هاشم زاده اخباری – دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیتسمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسل
معصومه شاه کرم اوغلی – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و همچنین تأثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. این مقاله، با توجه به شکال مصرف بین ایران و کشورهای OECD و چگونگی تعدیل این شکاف در آینده با استفاده از ابزارهای لازم جهت سیاست گذاری برای کاهش مصرف انرژی در بخش های غیره مولد با بکارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش گستاور خود تعمیم یافته GMM به برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی در ایران طی سالهای ۸۹-۶۸ بر اساس متغیرهای اجتماعی- اقتصادی پرداخته و با استفاده از مدل سیستم دینامیکی SD مقدار انرژی مورد نیاز کشور را تا افق ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه تأثیر منفی و معنادار درآمد بر مصرف انرژی و تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای صادرات و جمعیت بر انرژی را نشان می دهد.