سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزبه عباس زاده – دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران- سازم
رضا لبافی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهر
علی رجبی پور – استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مشتری پسندی یا مقبولیت کلی یک میوه منعکس کننده مجموع صفات مورد نظر مصرف کنندگان است که عامل مهمی در فروش آن برشمرده می شود. ایجاد مدلی بین شاخص های موثر بر مشتری پسندی و این شاخص کیفی در کنترل کیفیت محصولات و صنعتی نمودن روند انتخاب محصول سودمند می باشد. در این پژوهش ۴۳ عدد هندوانه رقم کریسمون سوییت مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند. به این تربیت که نمونه ها بر اساس شاخص های کیفی معمول یعنی شیرینی، طعم، رنگ و بافت و همچنین از لحاظ مشتری پسندی در گستره اس از رسیدگی درجه بندی شدند. ارزیاب ها با تکمیل پرسشنامه هایی نظر خود را در مورد رسیدگی نمونه ها اعلام کردند. نتایج ارزیابی ها که ۲۴ مورد بود جمع آوری و میانگین آنها برای هر یک از چهار شاخص کیفی محاسبه شد. با توجه به اینکه مشتری پسندی پارامتری سلیقه ای است و پیش بینی آن به کمک رابطه ای مشخص کاری دشوار به نظر می آید. از مدل فازی ممدانی استفاده شد. در ابتدا ۸۰ درصد کل داده ها تصادفا برای داده های آموزش و مبقی برای داده های آزمون در نظر گرفته شدند. با اعمال روش های مختلف در عملیات ایجاد مدل فازی روی داده های آموزش، ۶۰ نوع مدل فازی در نرم افزار MATLAB که قوانین آنها همگی بر اساس روش جدول جستجو استخراج شده بود ایجاد شدند. از بین این ۶۰ مدل، مدل فازی ای که شامل تنها پنج قانون بود با ضریب تعیین ۰/۹۶ برای داده های آزمون به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید. نتایج حاکی از دقت بالای مدل فازی به منظور پیاده سازی مدلی بین ویژگی های کیفی و مشتری پسندی هندوانه بود. از نتایج این پژ<هش می توان در تحلیل های آتی برای برقراری ارتباط بین نظر مصرف کنندگان و ویژگی های کیفی پیش بینی شده به وسیله روش های غیر مخرب مثل پاسخ ارتعاش استفاده کرد.