سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران حقی آبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه خرم آباد و کارشناس مرکز تحقیقات
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه خرم آباد
علی خورگامی – استادیار رشته فیزیو لوژی گیاهان زراعی ، دانشگاه خرم آباد
حدیث نصرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه خرم آباد

چکیده:

برای بررسی واکنش طول مراحل مختلف نمو سویا (M7,M9.LODA) به تغییرات طول روز و دما و مدل سازی روز تا مراحل نمو در دوره های مختلف ، آزمایشی با بهره گیری از تاریخ های مختلف کاشت در تابستان سال زراعی ۸۸-۸۷ در مزرعه تحقیقات هواشناسی کشاورزی خرم آباد انجام گردید. برای تخمین تعداد روز تا هر مرحله ، تعداد روز از تاریخ کاشت تا زمانی که ۵۰ % کرت وارد مرحله مورد نظر شده باشد را به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درجه روز رشد (GDD) و فتوترمال (PTU) به عنوان متغیر مستقل در رگرسیون مرحله ای مورد استفاده قرار گرفتند مرحله ای از رگرسون به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید که ضریب رگرسیون و ضریب تشخیص و ضرایب ثابت مدل آن حداقل در سطح احتمال ۵% معنی دار باشد و حداکثر ضریب تشخیص کل را داشته باشد. تعداد روز از کاشت تا گلدهی ، کاشت تا غلاف دهی و کاشت تا رسیدگی از تاریخ های کاشت تاثیر پذیرفت.با افزایش دما طول مراحل نمو کاهش یافت. روز تا رسیدگی بیشترین تاثیر را از طول روز پذیرفت و با افزایش آن کاهش یافت . فتوترمال متغیری بود که به تنهایی حدود ۹۹/۵% تغییرات روز تا رسیدگی و در حدود ۱۰۰% تغییرات روز تا گلدهی و غلاف دهی را توضیح داد. در نهایت با استفاده از نرم افزار ۹SPSS مدل برای سه مرحله: روز تا گلدهی،روز تا غلاف دهی و روز تا رسیدگی کشت اول سویا،کشت تاخیری و ارقام سویا به دست آمد و با توجه به اینکه ضرایب ثابت GDD در مدلها معنی دار نشد از مدل حذف گردیدند هدف از این مطالعه تعیین مدلهایی بر اساس دما و طول روز برای تخمین و پیشگویی مراحل مختلف نمو و همچنین تعیین تاثر عناصر اقلیمی بر مراحل نمو ارقام سویا برای توسعه کشت محصول بود.